× Zobacz produkty w promocji Must Have
×

Obowiązująca od dnia 1 lutego 2021 roku


Informacja wstępna

Zapewnienie prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników Naszej strony internetowej, a także Klientów dokonujących na niej zakupów lub usług, stanowi priorytet w działaniach podejmowanych przez właściciela marki DESIVA Furniture, tj. Lepolam Sp.z o.o. zwaną dalej również jako „Spółka”. Zdajemy sobie sprawę jak bardzo cenicie sobie Waszą prywatność, dlatego z najwyższą starannością dbamy o odpowiednie zabezpieczenie Waszych danych osobowych, stąd też niniejszy dokument został opracowany przy uwzględnieniu zasad i postanowień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie), zwanego w dalszej części Polityki prywatności „RODO”, a także innych powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

Naszym celem jest przedstawienie Wam szerokiej i rzeczowej informacji, związanej z powierzonymi Spółce danymi osobowymi, abyście mieli pewność, że Wasze dane są odpowiednio chronione i bezpieczne.

W niniejszym dokumencie chcemy Wam przybliżyć w szczególności:

Na Naszej stronie internetowej (www.desiva.pl) oferujemy Wam szeroką gamę produktów i usług, dlatego też, podstawą kwestią w działalności Spółki jest zapewnienie Wam sprawnej obsługi, a także przejrzystości obowiązujących u Nas procedur oraz zasad działania, zwłaszcza w zakresie gromadzenia, wykorzystania i udostępniania danych osobowych, które Nam podaliście w trakcie Naszej współpracy lub korzystania z Serwisu.

Pamiętajcie, iż niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie i obowiązuje każdego, kto korzysta z Naszej strony internetowej www.desiva.pl, zwanej dalej „Serwisem”, lub:

Każdy z Was powinien, przed skorzystaniem z Serwisu (w tym sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu) bądź usług oferowanych przez Spółkę, zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej jako „Administrator”), przekazywanych przez Ciebie w przypadkach, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, jest Lepolam Sp.z o.o. z siedzibą w (26-052) Nowinach przy ul. Przemysłowej nr 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001096491, NIP: 9592071641, REGON: 528212503.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub zastrzeżeń związanych z niniejszym dokumentem (Polityka prywatności), możesz swobodnie się z nami kontaktować w sposób i zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi poniżej:


Pojęcia, jakich używamy na potrzeby niniejszego dokumentu

Na potrzeby niniejszego dokumentu (zwanego dalej jako „Polityka Prywatności”) przedstawiamy Ci definicje pojęć, którymi posługujemy się w ramach przedmiotowego dokumentu:


Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną przez Nas działalnością gospodarczą, funkcjonowaniem Serwisu oraz sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, zbieramy dane osobowe w następujących przypadkach:

Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych związanych z tzw. danymi wrażliwymi, tj. danych genetycznych lub biometrycznych.


W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Pamiętaj, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w oparciu o podstawy prawne ustanowione w RODO oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Poniżej możesz się dowiedzieć w jakim celu zbieramy Twoje dane osobowe, a także na jakiej podstawie prawnej przedmiotowe dane są gromadzone i przetwarzane.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Pamiętaj, że zgoda, o której mowa powyżej jest dobrowolna oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, bowiem to właśnie Twoja zgoda stanowi podstawę prawną dla Naszych działań w zakresie marketingu bezpośredniego. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Z chwilą wycofania Twojej zgody zaprzestaniemy w trybie natychmiastowym przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie i w zakresie określonym powyżej.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, przy czym w niektórych sytuacjach niepodanie przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego czy też złożenia i realizacji Twojego zamówienia.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, przy czym w niektórych sytuacjach niepodanie przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego czy też złożenia i realizacji Twojego zamówienia

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:


Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub celów określonych w niniejszym dokumencie, a także celem spełnienia odpowiednich wymagań i regulacji prawnych. Po upływie czasu do przechowywania i przetwarzania danych osobowych ulegają one skasowaniu lub anonimizacji.

Szczegółowe informacje w zakresie okresu przechowywania danych osobowych:

W przypadku danych osobowych, w stosunku do których przepis prawa nakłada obowiązek ich natychmiastowego usunięcia, proces ten dokonywany jest niezwłocznie.


Gdzie przechowywane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane w siedzibie Spółki w formie elektronicznej i papierowej. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne, zgodne z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nasze systemy informatyczne posiadają odpowiednie zabezpieczenia w postaci zapory ogniowej, programów antywirusowych. Dane w formie papierowej zabezpieczają odpowiednie środki ochrony fizycznej. Wobec Naszych pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych, stosujemy klauzule poufności, celem zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Zbierane, przetwarzane i przechowywane przez Nas dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Powierzenie danych osobowych innym podmiotom.

W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być udostępniane na rzecz podmiotów trzecich, współpracujących ze Spółką. Chcemy, żebyś wiedział, iż za każdym razem, kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom, robimy to jedynie w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z odpowiednią klauzulą poufności. Od Naszych partnerów, z którymi współpracujemy, wymagamy, aby dane osobowe im przekazywane były odpowiednio chronione i zabezpieczone, w sposób odpowiadający standardom stosowanym przez Spółkę. Nie pozwalamy, aby dane osobowe, które zostały powierzone Naszym partnerom, były wykorzystywane przez nich do celów marketingowych.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:


Sposób przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenie

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się ręcznie i automatycznie w elektronicznych systemach informatycznych, w elektronicznej i papierowej formie.

W celu zapewnienia odpowiednich poziomów bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych podjęliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zabezpieczają je przed przypadkową utratą, zniszczeniem, nadużyciem, uszkodzeniem lub nieuprawnionym bądź nielegalnym dostępem.

Dane osobowe przetwarzamy samodzielnie, przy użyciu Naszych pracowników (posiadających odpowiednie klauzule poufności), zaś w niektórych przypadkach poprzez Naszych partnerów biznesowych, tj. dostawców usług księgowych i prawniczych, firmy kurierskie, dostawców IT, usług hostingowych, baz danych i innych narzędzi programowych. Przed rozpoczęciem współpracy z Naszym partnerem prowadzimy odpowiednią weryfikację jego poziomów bezpieczeństwa i ochrony, aby w sposób należyty wybrać najlepsze na rynku podmioty. Przed rozpoczęciem współpracy zawsze zawieramy z Naszym partnerem stosowną umowę dotyczącą zachowania poufności i tajemnicy w zakresie przekazywanych danych osobowych.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzanie przez Spółę Twoich danych osobowych?

Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO, przysługuje Ci szereg uprawnień w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych. Jest dla Nas niezmiernie ważne abyś miał ich świadomość i mógł z nich skorzystać w każdym przypadku, gdy uznasz to za stosowne, w granicach obowiązujących przepisów prawa. Pamiętaj też, że zawsze jesteśmy otwarci na kontakt z Tobą we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności w przypadku, gdy będziesz miał jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia, co do treści Polityki prywatności, w tym Twoich uprawnień w niej wskazanych. W trosce o Twoje bezpieczeństwo wdrożyliśmy również odpowiednie procedury wraz z opisem możliwości ich realizacji, z których będziesz mógł korzystać przy wykonywaniu swoich uprawnień. Ich szczegóły znajdziesz w zakładce Dokumenty.

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:

W każdym momencie masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych. Możesz wystąpić do Nas w tym zakresie ze stosownym wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji w tym zakresie.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niewłaściwy lub niezgody z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencję w sprawie takiej skargi można kierować do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma siedzibę w (00-193) Warszawie przy ul. Stawki nr 2.

Przez cały czas Naszej działalności dążymy do podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych, stąd też będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli również z Nami podzielisz się swoimi uwagami bądź zastrzeżeniami w tym zakresie, co w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza Twojego uprawnienia do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Polityka Cookies

Korzystając z Serwisu musisz wiedzieć, że strona internetowa www.desiva.pl używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych (dane informatyczne), zawierające unikalny identyfikator, wysyłane przez serwer www i zapisywane na dysku urządzenia (komputerze, laptopie czy smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym), w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Wykorzystujemy pliki Cookies, aby Serwis oraz udostępnione na nim narzędzia funkcjonowały poprawnie.


Zmiany w Polityce prywatności

Nasza firma nieustannie się rozwija, dostosowując swoją ofertę do aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów i Kontrahentów, stąd też zarówno oferowany przez Nas asortyment, jak i świadczone przez Spółkę usługi mogą podlegać okresowym zmianom. Mamy również świadomość, iż w przyszłości mogą nastąpić zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych, dlatego też Polityka prywatności podlega systematycznym audytom prawnym, celem zapewnienia zgodności z prawem przyjętych w niej rozwiązań. Z powyższych względów informujemy, iż treść przedmiotowego dokumentu (Polityki prywatności) może podlegać w późniejszym okresie zmianom lub aktualizacji, o czym niezwłocznie poinformujemy Was na Naszym Serwisie, zamieszczając tam nową treść Polityki prywatności. W miarę możliwości będziemy się starali przekazywać informację o zmianach w treści niniejszego dokumentu z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez kanały komunikacyjne, na które wyraziłeś zgodę. Zachęcamy do regularnego śledzenia Naszego Serwisu i wszelkich dokumentów związanych z jego funkcjonowaniem, które się na Nim znajdują. Wierzymy, że dzięki temu będziesz nie tylko na bieżąco z Naszą ofertą, ale również nie będą Ci obce zasady i procesy związane z działalnością Serwisu.

desivafurniture