fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca od dnia 1 lutego 2021 roku


 

Informacja wstępna

Zapewnienie prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników Naszej strony internetowej, a także Klientów dokonujących na niej zakupów lub usług, stanowi priorytet w działaniach podejmowanych przez właściciela marki DESIVA Furniture, tj. LEPOLAM Wichrowscy Spółka jawna, zwaną dalej również jako „Spółka”. Zdajemy sobie sprawę jak bardzo cenicie sobie Waszą prywatność, dlatego z najwyższą starannością dbamy o odpowiednie zabezpieczenie Waszych danych osobowych, stąd też niniejszy dokument został opracowany przy uwzględnieniu zasad i postanowień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie), zwanego w dalszej części Polityki prywatnościRODO”, a także innych powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

Naszym celem jest przedstawienie Wam szerokiej i rzeczowej informacji, związanej z powierzonymi Spółce danymi osobowymi, abyście mieli pewność, że Wasze dane są odpowiednio chronione i bezpieczne.

W niniejszym dokumencie chcemy Wam przybliżyć w szczególności:

 • wszelkie okoliczności związane z procesem i sposobem przetwarzania Waszych danych osobowych;
 • zakres i rodzaj zbieranych przez Spółkę danych osobowych;
 • cel i podstawę prawną przetwarzania Waszych danych osobowych;
 • okres czasu przez jaki Wasze dane osobowe będą w Spółce przechowywane;
 • okoliczności związane z ewentualnym przekazywaniem Waszych danych osobowych na rzecz innych podmiotów współpracujących ze Spółką, w granicach określonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Wasze prawa związane z procesem przetwarzania danych osobowych.

Na Naszej stronie internetowej (www.desiva.pl) oferujemy Wam szeroką gamę produktów i usług, dlatego też, podstawą kwestią w działalności Spółki jest zapewnienie Wam sprawnej obsługi, a także przejrzystości obowiązujących u Nas procedur oraz zasad działania, zwłaszcza w zakresie gromadzenia, wykorzystania i udostępniania danych osobowych, które Nam podaliście w trakcie Naszej współpracy lub korzystania z Serwisu.

Pamiętajcie, iż niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie i obowiązuje każdego, kto korzysta z Naszej strony internetowej www.desiva.pl, zwanej dalej „Serwisem”, lub:

 • dokonuje zakupów towarów lub usług będących w asortymencie Spółki bezpośrednio w jej siedzibie bądź sklepie;
 • dokonuje zakupów towarów lub usług będących w asortymencie Spółki poprzez sklep internetowy, działający w ramach Serwisu;
 • korzysta z Serwisu i sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu;
 • korzysta z profili Spółki w mediach społecznościowych;
 • zapisał się do elektronicznego systemu komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, tj. Newsletter, i otrzymuje od Nas stosowne wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez siebie adres mailowy lub poprzez inny kanał komunikacyjny, na który wyraził zgodę;
 • kontaktuje się z Nami w związku z prowadzoną przez Nas działalnością gospodarczą.

Każdy z Was powinien, przed skorzystaniem z Serwisu (w tym sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu) bądź usług oferowanych przez Spółkę, zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.


 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej jako „Administrator”), przekazywanych przez Ciebie w przypadkach, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, jest LEPOLAM Wichrowscy Spółka Jawna, z siedzibą w (26-052) Nowinach przy ul. Przemysłowej nr 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000138775, NIP: 657-181-59-22, REGON: 290455069.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub zastrzeżeń związanych z niniejszym dokumentem (Polityka prywatności), możesz swobodnie się z nami kontaktować w sposób i zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi poniżej:

 • korespondencyjnie na adres: LEPOLAM Wichrowscy Spółka Jawna, ul. Przemysłowa nr 35, 26-052 Nowiny;
 • telefonicznie pod numerem: +48 517 234 660;
 • mailowo pod adres: biuro@desiva.pl.

 

Pojęcia, jakich używamy na potrzeby niniejszego dokumentu

Na potrzeby niniejszego dokumentu (zwanego dalej jako „Polityka Prywatności”) przedstawiamy Ci definicje pojęć, którymi posługujemy się w ramach przedmiotowego dokumentu:

 • dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 • administrator danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 • podmiot przetwarzając – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • dane genetyczne – oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które  wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od osoby fizycznej;
 • dane biometryczne – oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną przez Nas działalnością gospodarczą, funkcjonowaniem Serwisu oraz sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, zbieramy dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Wizyta w siedzibie Spółki lub w sklepie (stacjonarnym) przez nią prowadzonym – w trakcie wizyty w siedziby Spółki lub w jej sklepie wizerunek Twojej osoby może być rejestrowany przez system monitoringu wizyjnego, który będzie przechowywany w Naszych systemach elektronicznych (na warunkach szczegółowo opisanych w informacji o monitoringu wizyjnym, dostępnej publicznie w siedzibie Spółki lub w jej sklepie – o ile w danej placówce funkcjonuje monitoring wizyjny), ponadto jeżeli zdecydujesz się na złożenie Nam zapytania o dostępność lub cechy wybranego przez Ciebie produktu lub usługi, a także o inną informację związaną z Naszą działalnością, możesz zostać poproszony o wskazanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli będziesz chciał uzyskać żądaną przez siebie informację, a nie będzie możliwa ona do przekazania w chwili złożenia zapytania, Twoje dane osobowe będą Nam potrzebne do udzielania Ci niezbędnych informacji poprzez wskazany przez Ciebie kanał komunikacyjny.
 • Zakupy w siedzibie Spółki lub w sklepie (stacjonarnym) przez nią prowadzonym – zakupy towarów lub usług przez Nas świadczonych możesz dokonywać osobiście w siedzibie Spółki lub w jej sklepie stacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie możesz zostać poproszony o podanie następujący danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, czy też złożenia i realizacji Twojego zamówienia. Przedmiotowe dane mogą być bowiem niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego (faktura VAT, faktura imienna, faktura zaliczkowa), a także do złożenia i realizacji Twojego zamówienia. W sytuacji gdy jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz złożyć zamówienie lub dokonać zakupu towarów bądź usług, możemy dodatkowo poprosić Cię o wskazanie numeru NIP oraz REGON. Wskazanie przez Ciebie takich danych osobowych jest dobrowolne i zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, przy czym  w niektórych sytuacjach niepodanie przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego czy też złożenia i realizacji Twojego zamówienia.
 • Zakupy w sklepie internetowym, działającym w ramach Serwisu – zakupy towarów lub usług przez Nas świadczonych możesz dokonywać w trybie zawierania umowy na odległość, poprzez Nasz sklep internetowy, działający w ramach Serwisu. Jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, będziemy od Ciebie wymagać podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres dostawy, a przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą również numer NIP oraz REGON. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie powyższych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego czy też złożenia i realizacji Twojego zamówienia poprzez sklep internetowy.
 • Zakupy w ramach zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej – w niektórych sytuacjach, obejmujących tzw. „zamówienie specjalne”, tj. np. sprzedaż mebli lub wyposażenia, przygotowywanych zgodnie z indywidualnym projektem Klienta bądź też według specjalnego projektu, przygotowanego przez Spółkę na życzenie Klienta, według jego wytycznych i wskazań, a których sprzedaż nie jest możliwa za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, istnieje możliwość przeprowadzenia takiej transakcji przy użyciu poczty elektronicznej. W takiej sytuacji będziemy od Ciebie wymagali podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres dostawy, a przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą również numer NIP oraz REGON. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie powyższych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego czy też złożenia i realizacji Twojego zamówienia. Nadto, w przypadku nieprzekazania Nam przedmiotowych danych osobowych, nie będziemy mogli się z Tobą kontaktować w sprawach tzw. „zamówienia specjalnego”, czyli np. w sprawie uzgodnienia projektu.
 • Korzystanie z Serwisu – w ramach korzystania z Naszych usług za pośrednictwem Naszej strony internetowej zbierane są dane pasywne w postaci dalszych informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych (tj. IP adres, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego). Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie i danych nawigacyjnych (o czym szerzej mowa przy opisie Polityki Cookies). Powyższe dane zbierane są automatycznie w trakcie Twojej wizyty w Serwisie. Pamiętaj, że możesz ustawić przeglądarkę w swoim komputerze tak, aby ostrzegała Cię w sytuacji, gdy przesyłany jest plik cookie lub też aby w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików. Zwracamy jednak uwagę, iż w przypadku zablokowania przez Ciebie przesyłania plików cookies, niektóre funkcje Naszego Serwisu mogą działać w sposób ograniczony lub nie działać w ogóle.
 • Korzystanie z usługi Newsletter – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej, aby świadczyć na Twoją rzecz usługi dodatkowe, polegające na przesyłaniu do Ciebie informacji handlowej w zakresie promowania produktów, usług lub wizerunku Spółki bądź jej marek, a także o obowiązujących w Spółce akcjach promocyjnych bądź rabatowych. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, a ewentualne przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie wymaga Twojej zgody. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie Newslettera. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z usługą przesyłania Newslettera, po czym Twoje dane zostaną usunięte z listy mailingowej Administratora.
 • Kontakt ze Spółką lub sklepem (stacjonarnym i internetowym) przez nią prowadzonym – jeżeli zdecydujesz się na kontakt z Nami za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych (np. w celach związanych z obsługą Klienta), takich jak telefon, poczta elektroniczna czy komunikator na portalu społecznościowym, możemy Cię poprosić o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może uniemożliwić Nam udzielenie Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie, wniosek lub oświadczenie.
 • Korzystanie z profilów Spółki dostępnych w mediach społecznościowychSpółka może prowadzić swoje profile w określonych mediach społecznościowych, na których będą zamieszczane informacje o jej działalności i aktualnej ofercie w zakresie towarów lub usług przez nią świadczonych. Jeżeli zdecydujesz się odwiedzić taki profil, a nadto wejdziesz z nim w interakcję (zamieszczenie hashtaga, wstawienie komentarza, dodanie opinii, polubienie) za pośrednictwem własnego profilu, będzie to oznaczało udostępnienie Nam Twoich danych osobowych (np. imię i nazwisko, pseudonim, nick, identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, Twój post lub polubienia). Pamiętaj, że podanie przez Ciebie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne i to Ty decydujesz o wejściu z Naszym profilem w interakcję. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych (wejście w interakcję), o których mowa powyżej, może okazać się niezbędne do wzięcia udziału w organizowanych przez Spółkę konkursach lub akcjach promocyjnych.
 • Korespondencja ze Spółką poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie – jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z kanału komunikacyjnego dostępnego w Serwisie (formularz kontaktowy), przy jego wypełnianiu zostaniesz poproszony o wskazanie następujących danych osobowych: imię, adres mailowy, temat kontaktu oraz ewentualnie (opcjonalnie – według Twojego uznania) nazwisko i numer telefonu. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych zawartych formularzu może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych związanych z tzw. danymi wrażliwymi, tj. danych genetycznych lub biometrycznych.


 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Pamiętaj, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w oparciu o podstawy prawne ustanowione w RODO oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Poniżej możesz się dowiedzieć w jakim celu zbieramy Twoje dane osobowe, a także na jakiej podstawie prawnej przedmiotowe dane są gromadzone i przetwarzane.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • na podstawie Twojej zgody w celu przesyłania do Ciebie bieżących informacji marketingowych (Newsletter) o aktualnej ofercie Spółki w zakresie towarów i usług, akcjach promocyjnych organizowanych przez Spółkę, a także o akcjach rabatowych;
 • jedynie w celach stosowania marketingu, poprzez kanały komunikacyjne, na które wyraziłeś zgodę;
 • w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej.

Pamiętaj, że zgoda, o której mowa powyżej jest dobrowolna oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, bowiem to właśnie Twoja zgoda stanowi podstawę prawną dla Naszych działań w zakresie marketingu bezpośredniego. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Z chwilą wycofania Twojej zgody zaprzestaniemy w trybie natychmiastowym przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie i w zakresie określonym powyżej.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą (w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług) lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a zmierzających do zawarcia przedmiotowego stosunku prawnego;
 • jedynie w celach związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umowy (w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług), w tym złożenia zamówienia, jego realizacji i dostawy towarów lub usług;
 • w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorcy również numeru NIP oraz REGON.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, przy czym w niektórych sytuacjach niepodanie przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego czy też złożenia i realizacji Twojego zamówienia.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego, ciążącego na niej na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • jedynie w celu związanym z prawidłowym dokumentowaniem transakcji handlowych oraz prowadzeniem ksiąg podatkowych i rozliczeniowych;
 • w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorcy również numeru NIP oraz REGON.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, przy czym w niektórych sytuacjach niepodanie przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego czy też złożenia i realizacji Twojego zamówienia

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (Administratora);
 • w celu dbania o Twoje i Nasze bezpieczeństwo (w tym pracowników oraz mienia Spółki);
 • w celu związanym z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami;
 • w celu oferowania produktów i usług (marketing bezpośredni);
 • polepszania Naszych towarów i usług;
 • w celu badania satysfakcji Klientów;
 • w zakresie danych pozyskanych od Klienta przy kontakcie, współpracy czy też korzystania z Serwisu.

 

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub celów określonych w niniejszym dokumencie, a także celem spełnienia odpowiednich wymagań i regulacji prawnych. Po upływie czasu do przechowywania i przetwarzania danych osobowych ulegają one skasowaniu lub anonimizacji.

Szczegółowe informacje w zakresie okresu przechowywania danych osobowych:

 • dane osobowe uzyskane z monitoringu wizyjnego przechowujemy przez okres 30 dni, zaś po tym czasie, są one nadpisywane, bez możliwości ich otworzenia;
 • dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy przechowujemy przez okres wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym –2, 3 lub 6 lat w zależności od charakteru i podstawy roszczenia, a także przez okres związany z koniecznością przechowywania dokumentacji podatkowej – 5 lat);
 • dane osobowe uzyskane w związku marketingiem bezpośrednim przechowujemy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń;
 • dane osobowe uzyskane w związku z usługą Newsletter przechowujemy do momentu wycofania przez Klienta zgody do ich przetwarzania w tym celu;
 • dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu i sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, przechowujemy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku danych osobowych, w stosunku do których przepis prawa nakłada obowiązek ich natychmiastowego usunięcia, proces ten dokonywany jest niezwłocznie.


 

Gdzie przechowywane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane w siedzibie Spółki w formie elektronicznej i papierowej. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne, zgodne z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nasze systemy informatyczne posiadają odpowiednie zabezpieczenia w postaci zapory ogniowej, programów antywirusowych. Dane w formie papierowej zabezpieczają odpowiednie środki ochrony fizycznej. Wobec Naszych pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych, stosujemy klauzule poufności, celem zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Zbierane, przetwarzane i przechowywane przez Nas dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


 

Powierzenie danych osobowych innym podmiotom.

W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być udostępniane na rzecz podmiotów trzecich, współpracujących ze Spółką. Chcemy, żebyś wiedział, iż za każdym razem, kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom, robimy to jedynie w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z odpowiednią klauzulą poufności. Od Naszych partnerów, z którymi współpracujemy, wymagamy, aby dane osobowe im przekazywane były odpowiednio chronione i zabezpieczone, w sposób odpowiadający standardom stosowanym przez Spółkę. Nie pozwalamy, aby dane osobowe, które zostały powierzone Naszym partnerom, były wykorzystywane przez nich do celów marketingowych.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

 • współpracującej z Nami firmie kadrowo-księgowej, zajmującej się obsługą Naszej Spółki;
 • współpracującej z Nami kancelarii prawnej, zajmującej się obsługą Naszej Spółki;
 • współpracującym z Nami firmom kurierskim i pocztowym, zajmującym się dostawą towarów do Naszych Klientów;
 • współpracującym z Nami firmom informatycznym, zajmującym się obsługą i utrzymaniem Naszej infrastruktury technicznej i informatycznej.

 

Sposób przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenie

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się ręcznie i automatycznie w elektronicznych systemach informatycznych, w elektronicznej i papierowej formie.

W celu zapewnienia odpowiednich poziomów bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych podjęliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zabezpieczają je przed przypadkową utratą, zniszczeniem, nadużyciem, uszkodzeniem lub nieuprawnionym bądź nielegalnym dostępem.

Dane osobowe przetwarzamy samodzielnie, przy użyciu Naszych pracowników (posiadających odpowiednie klauzule poufności), zaś w niektórych przypadkach poprzez Naszych partnerów biznesowych, tj. dostawców usług księgowych i prawniczych, firmy kurierskie, dostawców IT, usług hostingowych, baz danych i innych narzędzi programowych. Przed rozpoczęciem współpracy z Naszym partnerem prowadzimy odpowiednią weryfikację jego poziomów bezpieczeństwa i ochrony, aby w sposób należyty wybrać najlepsze na rynku podmioty. Przed rozpoczęciem współpracy zawsze zawieramy z Naszym partnerem stosowną umowę dotyczącą zachowania poufności i tajemnicy w zakresie przekazywanych danych osobowych.


 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzanie przez Spółę Twoich danych osobowych?

Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO, przysługuje Ci szereg uprawnień w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych. Jest dla Nas niezmiernie ważne abyś miał ich świadomość i mógł z nich skorzystać w każdym przypadku, gdy uznasz to za stosowne, w granicach obowiązujących przepisów prawa. Pamiętaj też, że zawsze jesteśmy otwarci na kontakt z Tobą we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności w przypadku, gdy będziesz miał jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia, co do treści Polityki prywatności, w tym Twoich uprawnień w niej wskazanych. W trosce o Twoje bezpieczeństwo wdrożyliśmy również odpowiednie procedury wraz z opisem możliwości ich realizacji, z których będziesz mógł korzystać przy wykonywaniu swoich uprawnień. Ich szczegóły znajdziesz w zakładce Dokumenty.

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych.

W każdym momencie masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych. Możesz wystąpić do Nas w tym zakresie ze stosownym wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji w tym zakresie.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niewłaściwy lub niezgody z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencję w sprawie takiej skargi można kierować do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma siedzibę w (00-193) Warszawie przy ul. Stawki nr 2.

Przez cały czas Naszej działalności dążymy do podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych, stąd też będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli również z Nami podzielisz się swoimi uwagami bądź zastrzeżeniami w tym zakresie, co w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza Twojego uprawnienia do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


 

Polityka Cookies

Korzystając z Serwisu musisz wiedzieć, że strona internetowa www.desiva.pl używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych (dane informatyczne), zawierające unikalny identyfikator, wysyłane przez serwer www i zapisywane na dysku urządzenia (komputerze, laptopie czy smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym), w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Wykorzystujemy pliki Cookies, aby Serwis oraz udostępnione na nim narzędzia funkcjonowały poprawnie.

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 • Administrator w ramach Serwisu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do Użytkownika.
 • Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administratorem cookies jest Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 • Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Serwisu.
 • Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 • Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 • Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 • Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 • Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

 

Zmiany w Polityce prywatności

Nasza firma nieustannie się rozwija, dostosowując swoją ofertę do aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów i Kontrahentów, stąd też zarówno oferowany przez Nas asortyment, jak i świadczone przez Spółkę usługi mogą podlegać okresowym zmianom. Mamy również świadomość, iż w przyszłości mogą nastąpić zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych, dlatego też Polityka prywatności podlega systematycznym audytom prawnym, celem zapewnienia zgodności z prawem przyjętych w niej rozwiązań. Z powyższych względów informujemy, iż treść przedmiotowego dokumentu (Polityki prywatności) może podlegać w późniejszym okresie zmianom lub aktualizacji, o czym niezwłocznie poinformujemy Was na Naszym Serwisie, zamieszczając tam nową treść Polityki prywatności. W miarę możliwości będziemy się starali przekazywać informację o zmianach w treści niniejszego dokumentu z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez kanały komunikacyjne, na które wyraziłeś zgodę. Zachęcamy do regularnego śledzenia Naszego Serwisu i wszelkich dokumentów związanych z jego funkcjonowaniem, które się na Nim znajdują. Wierzymy, że dzięki temu będziesz nie tylko na bieżąco z Naszą ofertą, ale również nie będą Ci obce zasady i procesy związane z działalnością Serwisu.