× Zobacz produkty w promocji Must Have
×

1. Ilekroć niniejszy Regulamin, posługuje się bez bliższego określenia terminem:

a) Administrator Danych Osobowych – należy przez to rozumieć podmiot decydujący  o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów, tj.  spółkę pod firmą Lepolam Sp.z o.o. z siedzibą w (26-052)  Nowinach przy ul. Przemysłowej nr 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001096491, NIP:  9592071641, REGON: 528212503; 

b) Cena – należy przez to rozumieć cenę Produktu lub Towaru, w której zawarto  podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, iż Cena ta nie obejmuje kosztów  Dostawy; 

c) Dni robocze – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, który nie  jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach  wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 ze zm.); 

d) Dostawa – należy przez to rozumieć czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu  Klientowi Produktu lub Towaru określonego w Zamówieniu bądź też mebli lub  wyposażenia objętego Zamówieniem specjalnym, za pośrednictwem Dostawcy lub  też odbiór własny Produktu lub Towaru bądź też mebli lub wyposażenia objętego  Zamówieniem specjalnym, przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy bądź  prowadzonym przez niego sklepie stacjonarnym; 

e) Dostawca – należy przez to rozumieć podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca,  przy Dostawie Produktu lub Towaru bądź też mebli lub wyposażenia objętego  Zamówieniem specjalnym, tj. odpowiednią firmę kurierską lub operatora  pocztowego; 

f) Formularz kontaktowy – należy przez to rozumieć usługę (nieodpłatną) świadczoną  przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub Klienta, polegającą na umożliwieniu  Użytkownikowi lub Klientowi nawiązania kontaktu (m.in. wysłania zapytania,  oświadczenia o odstąpieniu od umowy, reklamacji) ze Sprzedawcą poprzez interaktywny formularz, dostępny w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym  Regulaminie; 

g) Klient – należy przez to rozumieć osobą fizyczną (pełnoletnią), posiadającą pełną  zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie  posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność  prawną, która dokonuje Zamówienia lub Zamówienia specjalnego w Sklepie  internetowym, dostępnym w ramach Serwisu; 

h) Konfigurator – należy przez to rozumieć Usługę (nieodpłatną) świadczoną przez  Usługodawcę na rzecz Klienta, za pośrednictwem Serwisu, polegającą na  umożliwieniu Klientowi określania parametrów technicznych Produktu lub innych  jego właściwości (możliwych do wyboru w ramach Konfiguratora), wedle jego  indywidualnych potrzeb i uznania, na zasadach określonych w niniejszym  Regulaminie; 

i) Konsument – należy przez to rozumieć Użytkownika lub Klienta (osobę fizyczną), o  którym mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.  nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także,  stosownie do treści art. 3855 powołanej wyżej ustawy, w zakresie określonym w  przedmiotowym przepisie, za konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,  że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

j) Newsletter – należy przez to rozumieć Usługę (nieodpłatną) świadczoną przez  Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub Klienta (za jego zgodą) za pośrednictwem  Serwisu, polegającą na przesyłaniu do Użytkownika lub Klienta informacji handlowej  w zakresie promowania Produktu, Towaru, Usług lub wizerunku Sprzedawcy, a  także o obowiązujących u Sprzedawcy akcjach promocyjnych bądź rabatowych, na  zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

k) Polityka prywatności – należy przez to rozumieć dokument informacyjny, określający  zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych  Użytkowników oraz Klientów, przyjęty przez Administratora Danych Osobowych,  dostępny w Serwisie; 

l) Produkt – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, nieprefabrykowaną,  wyprodukowaną przez Sprzedawcę według specyfikacji Klienta lub służącą  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dostępną do zamówienia w Sklepie  internetowym, prowadzonym przez Sprzedawcę w ramach Serwisu, i tam oferowaną  do sprzedaży; 

m) Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.), tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność  gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich  działalności gospodarczej; 

n) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 

o) Serwis – należy przez to rozumieć stronę internetową, działającą pod domeną  www.desiva.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia na niej dostępne; 

p) Sklep internetowy – należy przez to rozumieć sklep internetowy marki DESIVA  Furniture, którego właścicielem jest Sprzedawca, dostępny w Serwisie (funkcjonalność Serwisu), w ramach którego Użytkownicy (Klienci) mogą  dokonywać Zamówienia (za pomocą formularza zamówień) lub Zamówienia  specjalnego (za pomocą poczty elektronicznej) oraz zawierać Umowy; 

q) Sprzedawca – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą: Lepolam Sp.z o.o. z siedzibą w (26-052) Nowinach przy ul. Przemysłowej nr  35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd  Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS: 0001096491, NIP: 9592071641, REGON: 528212503; 

r) Towar – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, która nie stanowi Produktu,  dostępną w asortymencie Sklepu internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę w ramach Serwisu, i tam oferowaną do sprzedaży; 

s) Umowa – należy przez to rozumieć umowę (stosunek prawny) sprzedaży Produktu lub Towaru bądź też mebli lub wyposażania objętego Zamówieniem specjalnym,  zawieraną w trybie sprzedaży na odległość, na zasadach określonych w niniejszym  Regulaminie, między Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu Sklepu  internetowego, działającego w ramach Serwisu; 

t) Usługi – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną  (nieodpłatnie) przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników lub Klientów, za  pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

u) Usługodawca – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą: Lepolam Sp.z o.o. z siedzibą w (26-052) Nowinach przy ul. Przemysłowej nr  35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd  Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS: 0001096491, NIP: 9592071641, REGON: 528212503; 

v) Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (pełnoletnią), posiadającą  pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie  posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność  prawną, która zamierza korzystać lub korzysta z Serwisu i działającego w jego ramach  Sklepu internetowego, oraz zapoznała się z obowiązującym u Sprzedawcy  Regulaminem oraz Polityką prywatności, i zaakceptowała ich postanowienia;

w) Zamówienie – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, składane za  pomocą Sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, przy wykorzystaniu  formularza zamówień, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą,  określające rodzaj i ilość Produktu (w przypadku Produktu także parametry techniczne  i jego właściwości) lub Towaru; 

x) Zamówienie specjalne – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta,  składane w ramach Sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, wyrażone  za pomocą wiadomości e-mail, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze  Sprzedawcą, określające meble lub wyposażenie (rzecz nieprefabrykowaną), ich  indywidualny projekt techniczny, dostarczony przez Klienta, bądź też wniosek Klienta o przygotowanie projektu technicznego mebli lub wyposażania przez Sprzedawcę,  według wytycznych i wskazań Klienta, które to meble lub wyposażanie nie są dostępne  w Sklepie internetowym jako Produkt lub Towar, oferowany do sprzedaży; 

2. Wszystkim pojęciem, o których mowa powyżej, a także tym, które zostały szczegółowo  zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, jeżeli zostały użyte w załącznikach do  niniejszego Regulaminu, nadaje się brzmienie i znaczenie zgodne z Regulaminem,  chyba że taki załącznik wprost definiuje inne znaczenie używanego pojęcia. 

§ 2  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa: 

a) zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług (nieodpłatnych) drogą  elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz Sklepu internetowego,  działającego w ramach Serwisu; 

b) zasady i warunki zawierania Umowy przez Sprzedawcę z Klientem, w trybie  zawierania umów na odległość, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość  (dostępnych w ramach Serwisu i prowadzonego na nim Sklepu internetowego, a  także określonych w niniejszym Regulaminie).  

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Niniejszy Regulamin dotyczy Użytkownika lub Klienta, będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą, chyba że dane postanowienie odnosi się wyłącznie do  Konsumenta bądź Przedsiębiorcy. 

4. Serwis oraz Sklep internetowy, działający w ramach Serwisu, prowadzony jest przez Lepolam Sp.z o.o, z siedzibą w (26-052) Nowinach przy ul.  Przemysłowej nr 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001096491, NIP: 9592071641, REGON:  528212503.

5. Sprzedawca (Usługodawca) jest administratorem danych osobowych, przekazanych  przez Użytkownika lub Klienta w związku z korzystaniem z Serwisu i działającego w  jego ramach Sklepu internetowego. 

6. Serwis i Sklep internetowy stanowi własność Sprzedawcy. Zabrania się umieszczenia  lub wprowadzania do Serwisu bądź Sklepu internetowego treści o charakterze  bezprawnym (w szczególności naruszających dobre obyczaje lub dobra osobiste osób  trzecich), a także ingerowania w ich funkcjonalność oraz sposób działania, w  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. 

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie, do zapoznania się przez Użytkownika lub Klienta, pod adresem: www.desiva.pl/dokumenty. 

8. Użytkownik lub Klient, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i działającego w  jego ramach Sklepu internetowego winien się zapoznać z niniejszym Regulaminem. 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw przysługujących  Konsumentowi, przyznanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów  prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Kontakt Użytkownika lub Klienta ze Sprzedawcą jest możliwy: a) korespondencyjnie na adres: Lepolam Sp.z o.o ul. Przemysłowa  nr 35, 26-052 Nowiny; 

b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 517-234-660; 

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@desiva.pl; 

d) za pomocą Formularzu kontaktowego w Serwisie.  

§ 3  

WYMAGANIA TECHNICZNE  

1. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Serwisu oraz Sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, a także Usług na nich świadczonych,  niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika lub Klienta dostępu do poczty  elektronicznej, komputera, laptopa bądź innego urządzenia multimedialnego, których  system informatyczny i warunki techniczne spełniają następujące kryteria: dostęp do  Internetu, procesor min. 800 MHz, 512 MB RAM, karta graficzna i ekran obsługujący  rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów (zalecana rozdzielczość 1024x768), zainstalowana  przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji min 7.0 bądź nowszej, lub inne  przeglądarki internetowe takie jak Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej, Opera,  Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, Safari, z włączoną obsługą JavaScript i cookies. 

2. Konieczność zapewnienia technicznej zgodności pomiędzy urządzeniem (komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne) oraz systemem teleinformatycznym i  telekomunikacyjnym, a Serwisem, spoczywa na Użytkowniku lub Kliencie. 3. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się Polityce Prywatności.

4. Sprzedawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Usług świadczonych w ramach  Serwisu i Sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, podejmuje  niezbędne środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia  bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 

5. Korzystanie z Serwisu i Sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, jest  bezpłatne. 

§ 4  

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZĄ  

1. W ramach Serwisu oraz Sklepu internetowego, działającego w ramach Serwisu, Usługodawca udostępnia świadczenie Usług (nieodpłatnych) drogą elektroniczną, na  zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, polegających na: 

a) umożliwieniu Klientowi dokonywania zakupów Produktu lub Towaru w Sklepie  internetowym, działającym w ramach Serwisu, poprzez formularz zamówienia; b) umożliwieniu Klientowi korzystania z Konfiguratora, dostępnego w Sklepie  internetowym, działającym w ramach Serwisu; 

c) umożliwieniu Użytkownikowi lub Klientowi korzystania z Formularza  kontaktowego, dostępnego w Serwisie; 

d) umożliwieniu Użytkownikowi lub Klientowi korzystania z Newslettera. 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie dokonywania zakupów  Produktu lub Towaru w Sklepie internetowym, działającym w ramach Serwisu, poprzez formularz zamówienia, zawierana jest w chwili dodania Produktu lub Towaru do koszyka, na czas oznaczony, do chwili zakończenia przez Klienta składania  Zamówienia. Klient może w każdym czasie (nie później niż do momentu zakończenia  Zamówienia) zrezygnować z przedmiotowej usługi poprzez anulowanie Zamówienia.  Usługa polegającą na umożliwieniu Klientowi dokonywania zakupów Produktu lub  Towaru w Sklepie internetowym, działającym w ramach Serwisu, poprzez formularz  zamówienia jest nieodpłatna. Szczegółowe warunki i zasady składania Zamówienia zostały określone w § 6 niniejszego Regulaminu. 

3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie korzystania z Konfiguratora,  dostępnego w Sklepie internetowym, działającym w ramach Serwisu, zawierana jest  w chwili rozpoczęcia przez Klienta określenia parametrów technicznych Produktu lub  innych jego właściwości (możliwych do wyboru w ramach Konfiguratora), na czas  oznaczony, do chwili zakończenia przez Klienta składania Zamówienia. Klient może  w każdym czasie (nie później niż do momentu zakończenia Zamówienia) zrezygnować  z przedmiotowej usługi poprzez anulowanie Zamówienia. Usługa polegająca na  umożliwieniu Klientowi korzystania z Konfiguratora, dostępnego w Sklepie  internetowym, działającym w ramach Serwisu, jest nieodpłatna. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Konfiguratora zostały określone w § 6 niniejszego  Regulaminu. 

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie korzystania z Formularza  kontaktowego, dostępnego w Serwisie zawierana jest w chwili „kliknięcia” pola  „Prześlij” przy Formularzu kontaktowym, na czas oznaczony, do momentu  doręczenia wiadomości Sprzedawcy. Usługa ta ma charakter jednorazowy. W ramach  przedmiotowej usługi Użytkownik lub Klient winien wypełnić dostępne w  Formularzu kontaktowym pola, podając swoje dane osobowe w postaci imienia oraz  adresu poczty elektronicznej. Zasady i warunki przetwarzania przedmiotowych danych  osobowych określa Polityka prywatności. Do chwili „kliknięcia” pola „Prześlij”  Użytkownik lub Klient ma możliwość swobodnego kształtowania treści wiadomości,  z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługa polegająca na  umożliwieniu Użytkownikowi lub Klientowi korzystania z Formularza  kontaktowego, dostępnego w Serwisie, jest nieodpłatna. 

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie korzystania z Newslettera  zawierana jest z chwilą „kliknięcia” pola „Zapisz” przy zakładce dotyczącej  Newslettera, na czas nieoznaczony. Użytkownik lub Klient jest uprawniony do  wypowiedzenia przedmiotowej umowy w każdym czasie, w trybie natychmiastowym, za  pośrednictwem określonych § 2 ust. 10 niniejszego Regulaminu kanałów  komunikacyjnych. W ramach przedmiotowej usługi Użytkownik lub Klient winien  podać adres swojej poczty elektronicznej, co jest warunkiem prawidłowego świadczenia  tej usługi. Zasady i warunki przetwarzania przedmiotowych danych osobowych określa  Polityka prywatności. Usługa polegająca umożliwieniu Użytkownikowi lub  Klientowi korzystania z Newslettera, jest nieodpłatna. 

6. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o  której mowa w § 4 ust. 2-5 Regulaminu, w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy  Użytkownik lub Klient w sposób rażący (obiektywny i bezprawny) narusza  postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności nie przestrzega zakazu  określonego w § 2 ust. 6 Regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą  elektroniczną w powyższym trybie może nastąpić po uprzednim wezwaniu  Użytkownika lub Klienta do zaprzestania naruszeń niniejszego Regulaminu. 

7. Usługi określone w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu świadczone są 7 (słownie:  siedem) dni w tygodniu, 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 8. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zakończenia świadczenia niektórych  Usług, z powodu konieczności prowadzenia prac modernizacyjno-technicznych lub  konserwatorskich w zakresie systemu informatycznego Serwisu bądź urządzeń  zapewniających funkcjonalność Serwisu, a także z uwagi na zmiany organizacyjne u  Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, iż zawieszenie lub zakończenie świadczenia niektórych  Usług nie może naruszać praw Użytkownika lub Klienta.

9. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług drogą elektroniczną określa §  3 niniejszego Regulaminu. 

§ 5  

INFORMACJA O PRODUKCIE LUB TOWARZE  

1. Wszelkie informacje o Produkcie lub Towarze, dostępnych w ramach Sklepu  internetowego, działającego w ramach Serwisu, zamieszczane są w Serwisie.  2. Wszelkie informacje, reklamy, cenniki i inne ogłoszenia zamieszczane przez  Sprzedawcę w Sklepie internetowym, działającym w ramach Serwisu, stanowią  zaproszenie do zawarcia Umowy, stosownie do treści art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).  

3. Każdy z Produktów, dostępnych w ramach Sklepu internetowego, działającego w  ramach Serwisu, jest rzeczą ruchomą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną przez  Sprzedawcę według parametrów technicznych i innych właściwości Produktu,  określonych przez Klienta poprzez Konfigurator, stosownie do jego indywidualnych  potrzeb i uznania.  

4. Każdy z Towarów, dostępnych w ramach Sklepu internetowego, działającego w  ramach Serwisu, nie stanowi rzeczy ruchomej nieprefabrykowanej, o której mowa w  art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 827 ze zm.).  

5. Informacja w zakresie, która rzecz ruchoma jest Produktem, a która Towarem w  rozumieniu niniejszego Regulaminu, znajduje się każdorazowo przy opisie każdej  rzeczy ruchomej, dostępnej w Sklepie internetowym, działającym w ramach Serwisu.  

6. Sprzedawca nie posiada gotowego Produktu na stanach magazynowych Sklepu  internetowego, działającego w ramach Serwisu, z uwagi, iż Produkt każdorazowo  wykonywany jest na zamówienie Klienta, zgodnie parametrami technicznymi i  właściwościami Produktu, określonymi przez niego poprzez Konfigurator.  

7. Zamieszczone w Sklepie internetowym, działającym w ramach Serwisu, zdjęcia  Produktu lub Towaru mają charakter informacyjny, które z uwagi możliwości  techniczne i technologiczne kolorów wyświetlanych na ekranach monitorów  Użytkownika lub Klienta, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.  

8. Wszystkie Produkty i Towary, dostępne w Sklepie internetowym, działającym w  ramach Serwisu, są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.  9. Ceny Produktu lub Towaru podane są w Sklepie internetowym, działającym w  ramach Serwisu, w walucie polskiej (polski złoty).  

10. Cena Produktu dostępnego w Sklepie internetowym, działającym w ramach  Serwisu, jest kształtowana w zależności od wybranych opcji w Konfiguratorze.  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisach i Cenach  Produktu lub Towaru, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na Ceny Produktu lub Towaru zamówionych przed dokonaniem przedmiotowych  zmian.  

12. W przypadku Zamówienia specjalnego, cena mebli lub wyposażenia objętego  Zamówieniem specjalnym, określana jest indywidualnie przez Sprzedawcę po  analizie i wycenie indywidualnego projektu technicznego, dostarczonego przez Klienta,  bądź też po przygotowaniu projektu technicznego mebli lub wyposażania przez  Sprzedawcę, na wniosek Klienta, według wytycznych i wskazań Klienta.  

§ 6  

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA  

1. Składanie Zamówienia w zakresie Produktu lub Towaru odbywa się za  pośrednictwem sieci internetowej, w Sklepie internetowym, działającym w ramach  Serwisu, przy wykorzystaniu formularza zamówień. 

2. W przypadku Zamówienia specjalnego dopuszcza się złożenie takiego zamówienia,  za pośrednictwem sieci internetowej, w Sklepie internetowym, działającym w ramach  Serwisu, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (na adres: biuro@desiva.pl). 

3. Zamówienie lub Zamówienie specjalne można składać w Sklepie internetowym,  działającym w ramach Serwisu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, 7  (słownie: siedem) dni w tygodniu, 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

4. Aby prawidłowo złożyć Zamówienie przy użyciu formularza zamówień należy: a) w przypadku składania Zamówienia na Towar - wejść na stronę internetową  www.desiva.pl oraz dokonać wyboru Towaru i jego ilości, a następnie zatwierdzić swój  wybór poprzez „kliknięcie” pola „Dodaj do koszyka”; 

b) w przypadku składania Zamówienia na Produkt – wejść na stronę internetową  www.desiva.pl oraz dokonać wyboru Produktu i jego ilości, a także określić w sposób  indywidualny poprzez Konfigurator parametry techniczne Produktu oraz inne jego  właściwości (możliwe do wyboru w ramach Konfiguratora), a po dokonaniu  skonfigurowania Produktu, zatwierdzić swój wybór poprzez „kliknięcie” pola „Dodaj  do koszyka”; 

c) po dodaniu przez Klienta wszystkich Produktów lub Towarów – upewnić się czy  Produkt lub Towar został prawidłowo wybrany przez Klienta, w szczególności pod  względem jego cech, właściwości i ilości, a następnie „kliknąć” pole „Zamawiam”; 

d) uzupełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych osobowych takich jak: imię i  nazwisko (a w przypadku Przedsiębiorcy jego firmę), numer telefonu, adres poczty  elektronicznej, adres zamieszkania, adres dostawy, a gdy Klientem jest Przedsiębiorca także numer NIP i REGON (zasady i warunki przetwarzania przedmiotowych danych  osobowych określa Polityka prywatności); 

e) wybrać sposób płatności oraz sposób Dostawy, a także ewentualnie opcję wystawienia  faktury VAT;

f) zaakceptować oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zgodzie na  jego postanowienia, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki  prywatności; 

g) jeżeli Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówień i określił opcję w zakresie  sposobu płatności i Dostawy, a także złożył wszystkie niezbędne oświadczenia –  „kliknąć” pole „Zamawiam i płacę”. 

5. Przed ostatecznym zakończeniem Zamówienia Klient informowany jest o łącznej  wartości tego Zamówienia, przy uwzględnieniu Ceny za wybrany Produkt lub Towar  oraz kosztów związanych ze sposobem Dostawy zamówionego Produktu lub  Towaru. 

6. Złożenie przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i  zgodzie na jego postanowienia, a także oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki  prywatności, jest dobrowolne, przy czym ich brak uniemożliwia zawarcie Umowy i  realizację Zamówienia. 

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta pocztuje się za ofertę zawarcia Umowy (sprzedaży) Produktu lub Towaru, objętego Zamówieniem, skierowaną do  Sprzedawcy. 

8. Aby prawidłowo złożyć Zamówienie specjalne, przy wykorzystaniu poczty  elektronicznej należy: 

a) przesłać w formie wiadomości e-mail Zamówienie specjalne, określające meble lub  wyposażenie (rzecz nieprefabrykowaną), wraz z ich indywidualnym projektem  technicznym, przygotowanym przez Klienta, bądź też z wnioskiem Klienta o  przygotowanie projektu technicznego mebli lub wyposażania przez Sprzedawcę,  według wytycznych i wskazań Klienta, a także dane osobowe w postaci: imienia i  nazwiska (a w przypadku Przedsiębiorcy jego firmę), numer telefonu oraz adres poczty  elektronicznej (zasady i warunki przetwarzania przedmiotowych danych osobowych  określa Polityka prywatności); 

b) po uzyskaniu odpowiedzi od Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail, wskazującej na  możliwość realizacji Zamówienia specjalnego, a także określającej istotne  postanowienia Umowy, w szczególności ceny za wykonanie Zamówienia  specjalnego, terminu i sposobu jego realizacji oraz ceny Dostawy, jak również po  przeprowadzeniu ewentualnych uzgodnień w zakresie technicznych aspektów  wykonania Zamówienia specjalnego – przesłać w formie wiadomości e-mail wyraźne  oświadczenie Klienta o akceptacji warunków Zamówienia specjalnego i powierzenia  jego realizacji na rzecz Sprzedawcy, wraz oświadczeniem dotyczącym zapoznania się i  akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z  treścią Polityki prywatności, jak również dalsze dane osobowe niezbędne do zawarcia  Umowy, w postaci adresu zamieszkania, adresu dostawy, a gdy Klientem jest  Przedsiębiorca także numer NIP i REGON (zasady i warunki przetwarzania  przedmiotowych danych osobowych określa Polityka prywatności). 

9. Po złożeniu Zamówienia lub Zamówienia specjalnego Klient otrzymuje w formie  wiadomości e-mail (za pomocą poczty elektronicznej), na adres wskazany przez niego,  potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub Zamówienia specjalnego do realizacji wraz  z jego istotnymi postanowieniami, tj.: 

a) numerem Zamówienia lub Zamówienia specjalnego; 

b) terminem realizacji Zamówienia lub Zamówienia specjalnego; c) formie zapłaty Ceny (w przypadku Zamówienia specjalnego ceny zaakceptowanej  przez Klienta) i kosztów Dostawy oraz ich łącznej wysokości; 

d) określeniem przedmiotu Zamówienia lub Zamówienia specjalnego; e) ewentualnymi innymi warunkami Umowy uzgodnionymi indywidualnie z Klientem przy Zamówieniu specjalnym, na które Klient w sposób wyraźny wyraził zgodę. 10. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez  Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia lub Zamówienia specjalnego do realizacji. 

11. W przypadku gdy Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia lub Zamówienia  specjalnego, zobowiązany jest on do powiadomienia Klienta za pomocą wiadomości  e-mail o braku możliwości realizacji Zamówienia lub Zamówienia specjalnego oraz  o przyczynach takiej odmowy. 

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest usługa, jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi ma się  rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem  przedsiębiorstwa, Sprzedawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego  oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku. 

§ 7  

SPOSOBY PŁATNOŚCI  

1. Sprzedawca, w związku ze złożeniem Zamówienia lub Zamówienia specjalnego,  udostępnia Klientowi następujące formy płatności: 

a) przelewem bankowym (numer rachunku bankowego Sprzedawcy wskazany jest w  Serwisie oraz w wiadomości e-mail, przesyłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia lub Zamówienia specjalnego); 

b) poprzez system tpay (przelewy online, płatność przy użyciu systemu Blik); c) inne płatności elektroniczne. 

2. Sprzedawca zastrzega, iż w zależności od rodzaju Zamówienia lub Zamówienia  specjalnego mogą być dostępne różne opcje płatności. 

3. W przypadku wyboru jako formy płatności przelewu bankowego, Klient zobowiązany  jest do uregulowania zapłaty pełnej wartości Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że  Umowa stanowi inaczej. 

4. W przypadku wyboru jako formy płatności systemu tpay lub innych płatności  elektronicznych Klient zobowiązany jest do uregulowania zapłaty pełnej wartości  Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia  złożenia Zamówienia lub Zamówienia specjalnego. 

5. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia lub Zamówienia specjalnego po  jego opłaceniu w pełnej wysokości. 

6. Dniem dokonania płatności jest dzień uznania płatności na rachunku bankowym  Sprzedawcy lub po otrzymaniu potwierdzenia zaakceptowanej płatności z systemu  tpay. 

7. Sprzedawca wystawi fakturę VAT, jeżeli Klient w sposób wyraźny (poprzez wybranie  opcji faktury VAT przy składaniu Zamówienia, a w przypadku Zamówienia  specjalnego poprzez odpowiedni wniosek w wiadomości e-mail przy składaniu  Zamówienia specjalnego) zażądał jej wystawienia oraz doręczy fakturę VAT  Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeżeli Klient wyraził na to zgodę)  lub korespondencyjnie.  

§ 8  

REALIZACJA ZAMÓWIENIA  

1. Realizacja (wykonanie) Zamówienia lub Zamówienia specjalnego przez Sprzedawcę,  nie uwzględniając czasu Dostawy, wynosi do 5 (słownie: pięciu) tygodni od dnia  zawarcia Umowy albo od dnia zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty,  określonej w Zamówieniu lub Zamówieniu specjalnym. 

2. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia lub Zamówienia specjalnego wskazywany jest w wiadomości e-mail od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie  Zamówienia lub Zamówienia specjalnego do realizacji. 

§ 9  

DOSTAWA I ODBIÓR  

1. Dostawa Produktu lub Towaru, a w przypadku Zamówienia specjalnego, mebli lub  wyposażenia objętych przedmiotowym zamówieniem, odbywa się wyłącznie na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dostawa Produktu lub Towaru, a w przypadku Zamówienia specjalnego, mebli lub  wyposażenia objętych przedmiotowym zamówieniem, odbywa do miejsca wskazanego  jak adres Dostawy w Zamówieniu lub Zamówieniu specjalnym, z zastrzeżeniem §  9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Dostawa Produktu lub Towaru, a w przypadku Zamówienia specjalnego, mebli lub  wyposażenia objętych przedmiotowym zamówieniem, odbywa się za pośrednictwem 

Dostawcy. Dostawa za pośrednictwem Dostawcy jest odpłatna (chyba, że Umowa  stanowi inaczej), a koszty Dostawy określone są każdorazowo w przy składaniu  Zamówienia w formularzu zamówienia. W przypadku Zamówienia specjalnego koszty Dostawy określone są przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail, wskazującej na  możliwość realizacji Zamówienia specjalnego. 

4. Dostawa Produktu lub Towaru, a w przypadku Zamówienia specjalnego, mebli lub  wyposażenia objętych przedmiotowym zamówieniem, odbywa w Dni robocze. 5. Czas Dostawy jest niezależny od Sprzedawcy, i wynosi w przybliżeniu 48 (słownie:  czterdzieści osiem) godzin od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę. Nadanie  przesyłki następuje w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty  zakończenia realizacji Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego przez  Sprzedawcę. 

6. W ramach składanego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego,  działającego w ramach Serwisu, poprzez formularz zamówienia, Klient ma możliwości  wybrania opcji Dostawy w drodze odbioru własnego. Odbiór własny jest bezpłatny i  następuje z miejsca siedziby Sprzedawcy (ewentualnie ze sklepu stacjonarnego  Sprzedawcy – o ile taki jest prowadzony). W przypadku Zamówienia specjalnego Klient zobowiązany jest do wskazania sposobu Dostawy w wiadomości e-mail,  inicjującej Zamówienie specjalne. 

7. Podczas odbioru przesyłki lub paczki od Dostawcy Klient jest uprawniony do  sprawdzenia czy opakowanie wykazuje uszkodzenia zewnętrzne. Jeżeli takie oględziny  wykażą uszkodzenia opakowania, zaleca się sporządzenie protokołu szkody z udziałem  pracownika lub współpracownika (kuriera) Dostawcy. W przypadku uszkodzenia  opakowania Klient może odmówić przyjęcia przesyłki. Dodatkowo Sprzedawca zaleca  sprawdzenie Produktu lub Towaru, a w przypadku Zamówienia specjalnego, mebli lub  wyposażenia objętych przedmiotowym zamówieniem, przy ich odbiorze. 

§ 10  

RĘKOJMIA I REKLAMACJE  

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu lub Towaru, a w przypadku Zamówienia  specjalnego rzeczy objętej przedmiotowym zamówieniem, pozbawionego wad  fizycznych i prawnych. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr  16, poz. 93 ze zm.) – art. 556 i nast. - Sprzedawca jest odpowiedzialny względem  Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

3. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu lub Towaru, a  przypadku Zamówienia specjalnego, mebli lub wyposażenia objętego  przedmiotowym zamówieniem, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przy uwzględnieniu  postanowień dotyczących konsumentów.  

4. Osobie fizycznej zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje uprawnienie do  złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, stosownie do  postanowień ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.  93 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień dotyczącej takiej osoby. 

5. Klientowi, który nie jest Konsumentem, jak również osobą fizyczną zawierającą  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej, przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w trybie  rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, stosownie do postanowień ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), z wyłączeniem  postanowień szczególnych, dotyczących Konsumenta. 

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona  przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu lub Towaru, a w przypadku  Zamówienia specjalnego rzeczy objętej przedmiotowym zamówieniem. 

7. Reklamację można złożyć w dowolny sposób przewidziany przez powszechnie  obowiązujący przepisy prawa, w szczególności pisemnie (pozostawiając pismo u  Sprzedawcy lub wysyłając je pocztą na adres siedziby Sprzedawcy), za pomocą poczty  elektronicznej lub przy użyciu Formularza kontaktowego. 

8. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient podał następujące  informacje: 

a) opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; 

b) rodzaj i datę wystąpienia wady; 

c) żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji, z pośród określonych uprawnień na mocy  powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

d) danych kontaktowych Klienta i określenia kanałów komunikacyjnych, na które Klient  wyraża zgodę przy rozpatrywaniu reklamacji. 

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz  reklamowaną do siedziby Sprzedawcy. 

10. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu dni) od daty jej  otrzymania. Sprzedawca zajmie stanowisko w przedmiocie reklamacji w terminie, o  którym mowa powyżej, za pomocą kanałów komunikacyjnych, na które wyraził zgodę Klient przy zgłoszeniu reklamacyjnym, a przypadku braku takiej zgody, pisemnie w  drodze korespondencyjnej. 

§ 11  

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

1. Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży bądź też umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną ma prawo od niej odstąpić  bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, z  zastrzeżeniem § 11 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od  dnia: 

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż  przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy; 

b) w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, w którym Konsument  wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż  przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub  części;  

c) w przypadku Umowy o świadczenie usług, zawarcia umowy.  

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować  Sprzedawcę (Usługodawcę) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze  jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą  elektroniczną, czy też oświadczenie złożone poprzez Formularz kontaktowy). 

4. Konsument może wykonać prawo do odstąpienia od umowy przy wykorzystaniu  wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do  niniejszego Regulaminu, bądź też za pośrednictwem Formularza kontaktowego,  dostępnego w Serwisie.  

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za  pośrednictwem Formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie, lub też za  pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle mu potwierdzenie  informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (za pomocą poczty  elektronicznej). 

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do  odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

7. Stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy (zawartej na  odległość) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana  według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb; 

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

d) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu  dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo  inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż  części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia  od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub  rzeczy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie  otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (słownie:  czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji  Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §  11 ust. 10 niniejszego Regulaminu.  

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności,  jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub  do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które  zdarzenie nastąpi wcześniej.  

11. Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz na adres: Lepolam Sp.z o.o. ul. Przemysłowa nr 35, 26-052 Nowiny, niezwłocznie,  a w każdym razie nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym  Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin  jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Sprzedawcy rzecz przed upływem terminu  14 (słownie: czternastu) dni.  

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym także koszty zwrotu  rzeczy. 

13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania  z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy. 

14. Sprzedawca prosi o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub do  zwracanej rzeczy, uprzedniego otrzymanego dokumentu księgowego (paragonu lub  faktury VAT). 

15. Postanowienia w zakresie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zawarte w § 11  niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. 

16. Wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do  niniejszego Regulaminu. 

17. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego  Regulaminu. 

§ 12  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Korzystanie z Serwisu, a także Sklepu internetowego, działającego w jego ramach,  wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników lub Klientów. 2. Sprzedawca wskazuje, iż szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych  osobowych zostały określone w Polityce prywatności, dostępnej w Serwisie. 

§ 13  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku i obowiązuje przez  nieoznaczony. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie, w sposób umożliwiający zapoznanie  się z jego treścią, jego utrwalenie, zabezpieczenie i pobranie (zapis w pamięci urządzenia  Użytkownika lub Klienta). W każdym przypadku Użytkownik lub Klient może  zażądać od Sprzedawcy doręczenia (nieodpłatnie) niniejszego Regulaminu na  wskazany przez żądającego adres poczty elektronicznej, w formie pliku o formacie PDF. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub  wprowadzenia nowej wersji przedmiotowego dokumentu z ważnych przyczyn (przez  ważne przyczyny należy rozumieć w szczególności zmiany w zakresie powszechnie  obowiązujących przepisów prawa, zmianę profilu działalności Sprzedawcy lub  oferowanego w ramach Sklepu internetowego asortymentu, zmiany w zakresie  sposobu płatności i dostaw). Ewentualne zmiany Regulaminu lub wprowadzenie  nowej wersji przedmiotowego dokumentu pozostają bez wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian. W przypadku zawarcia na podstawie  niniejszego Regulaminu umów w zakresie świadczenia Usług w drodze elektronicznej,  na czas nieoznaczony (o charakterze ciągłym), zmieniony Regulamin wiążę  Użytkownika lub Klienta, jeżeli Sprzedawca dochował wymaganiom określonym w art. 384 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.  93 ze zm.), tj. Użytkownik lub Klient został prawidłowo zawiadomiony o zmianach  Regulaminu i jego nowej treści oraz Użytkownik lub Klient nie wypowiedział takiej  Umowy w trybie natychmiastowym. 

4. Umowy zawierane przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego przez niego Sklepu  internetowego zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu, chyba że,  inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odsyłają  w sposób bezwzględny do innego prawa obcego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z  dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.),  ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr  144, poz. 1204 ze zm.), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Klient lub Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu, jak i Sklepu  internetowego na nim działającego, w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego  Regulaminu, a także z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. We wszelkich sporach pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Konsumentem,  powstałych na tle zawarcia, wykonania lub realizacji Umowy, właściwy jest sąd  powszechny, określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

8. We wszelkich sporach pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Klientem, nie  będącym jednocześnie Konsumentem, powstałych na tle zawarcia, wykonania lub  realizacji Umowy, właściwy jest sąd powszechny dla miejsca siedziby Sprzedawcy (Usługodawcy). 

9. Konsument, w przypadku gdy postępowanie reklamacyjne, prowadzone na podstawie  niniejszego Regulaminu, nie przyniesie satysfakcjonującego go rezultatu, ma prawo  skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń. Sprzedawca wskazuje, iż szczegółowe możliwości skorzystania przez  Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach i na stronach  internetowych urzędów (organów) i instytucji państwowych, zajmujących się ochroną i  pomocą dla Konsumenta, tj. miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,  Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów. Konsument może również zasięgnąć informacji w powyższym zakresie  we właściwych organizacjach społecznych, do których zadań statutowych należy  ochrona konsumentów. Istotne dla Konsumenta informacje można odnaleźć w  szczególności pod następującymi adresami internetowymi: 

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.ph 

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

10. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o  Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 4, poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Ponadto Konsument może zwrócić się do  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosownie do treści art. 36 powołanej  powyżej ustawy, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie  polubownego zakończenia sporu między Klientem a Konsumentem. 

11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i  przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla  konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub  umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod  adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

desivafurniture